Breeder: Olga Kashitsina
Owner: Irina Rykun
Date of birth: September 24, 2011
Height: 52 cm
HD:ED AA:00
Retired from breeding

RADOST ZHIZNI ELIZABETH TAYLOR

Owner: Irina Rykun
Date of birth: August 1, 2013
Height: 54 cm
HD:ED AA:00

RADOST ZHIZNI ELIZABETH TAYLOR

Owner: Irina Rykun
Date of birth: August 1, 2013
Height: 54 cm
HD-AA ED: 00
Breeder and Owner: Irina Rykun
Date of birth: May 04, 2014
Height: 51 cm
HD:ED AA:00
Breeder: Irina Rykun
Co-Owners: Irina Rykun and Anna Kaskovits
Date of birth: August 15, 2015
HD:AA
Breeder: Irina Rykun
Co-Owners: Irina Rykun and Anna Kaskovits
Date of birth: August 15, 2015
HD:AA